Bạn có từng đặt câu hỏi là “ Trạng thái cột phân phối của Trình quản lý quảng cáo có ý nghĩa gì không? ” 

Thông tin ở cột phân phối của Trình quản lý quảng cáo sẽ cho bạn biết chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo có đang hoạt động hay không.

Xem thêm >> Cách nhắm khách hàng tiêu khi chạy quảng cáo Facebook chính xác nhất

Các trạng thái phân phối của chiến dịch:

Trạng thái “Hoạt động”: Trạng thái này thể hiện tối thiểu một quảng cáo trong chiến dịch đủ điều kiện để phân phối.

Trạng thái “Không hoạt động”: Chiến dịch đã bị tắt nên sẽ không có quảng cáo nào phân phối đến khi bạn bật chiến dịch.

Trạng thái “Không phân phối”:

  • Tất cả các nhóm quảng cáo đều tắt: Chiến dịch đang bật, nhưng không phân phối vì tất cả các nhóm quảng cáo đều tắt.
  • Tất cả các nhóm quảng cáo đều hoàn tất: Chiến dịch đang bật, nhưng không phân phối vì tất cả các nhóm quảng cáo đều hoàn tất. Bạn có thể điều chỉnh lịch chạy nhóm quảng cáo hoặc tạo nhóm quảng cáo mới để bắt đầu phân phối lại quảng cáo.
  • Tất cả quảng cáo đều tắt: Chiến dịch đang bật, nhưng không phân phối vì tất cả các quảng cáo đều tắt.

Trạng thái “Đã xóa”: Chiến dịch của bạn đã bị xóa.

Cột phân phối của Trình quản lý quảng cáo có ý nghĩa gì

Cột phân phối của Trình quản lý quảng cáo có ý nghĩa gì

Trạng thái phân phối nhóm quảng cáo:

Những trạng thái trong cột phân phối của Trình quản lý quảng cáo của nhóm quảng cáo:

Hoạt động: Ít nhất một quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn đủ điều kiện để phân phối.

Đã lên lịch: Nhóm quảng cáo của bạn được lên lịch để bắt đầu vào một thời gian trong tương lai.

Đã hoàn tất: Nhóm quảng cáo của bạn đã hoàn tất. Bạn có thể điều chỉnh lịch trình của mình để đủ điều kiện phân phối lại.

Không hoạt động: Nhóm quảng cáo của bạn đã bị tắt nên sẽ không có quảng cáo nào phân phối cho đến khi bạn bật nhóm quảng cáo.

Không phân phối:

  • Chiến dịch không hoạt động: Nhóm quảng cáo đang bật, nhưng không phân phối vì chiến dịch đã bị tắt
  • Tất cả quảng cáo không hoạt động: Nhóm quảng cáo đang bật, nhưng không được phân phối vì tất cả quảng cáo đã bị tắt

Bị giới hạn: Nhóm quảng cáo của bạn đang đặt mục tiêu sử dụng dưới 75% ngân sách.

Đã xóa: Chiến dịch của bạn đã bị xóa.

Trạng thái phân phối của quảng cáo:

Hoạt động: Quảng cáo của bạn đủ điều kiện để phân phối.

Đang xem xét: Quảng cáo của bạn đang trong quá trình xem xét. Trạng thái phân phối của quảng cáo sẽ được đặt thành hoạt động sau khi quảng cáo được phê duyệt.

Không được phê duyệt: Quảng cáo của bạn không được phê duyệt. Xem lại chính sách quảng cáo của Facebook, chỉnh sửa và gửi lại quảng cáo mới để được xem xét.

Không hoạt động: Quảng cáo đã bị tắt nên sẽ không phân phối cho đến khi bạn bật lại quảng cáo.

Không phân phối:

  • Nhóm quảng cáo không hoạt động: Quảng cáo đang bật, nhưng không phân phối vì nhóm quảng cáo đã bị tắt.
  • Chiến dịch không hoạt động: Quảng cáo đang bật, nhưng không phân phối vì chiến dịch đã bị tắt.
  • Nhóm quảng cáo hoàn tất: Nhóm quảng cáo của bạn bật, nhưng không phân phối vì nhóm quảng cáo của bạn đã hoàn tất.

Đã xóa: Quảng cáo của bạn đã bị xóa.

Qua các yếu tố trên bạn đã có thể biết được cột phân phối của Trình quản lý quảng cáo có ý nghĩa gì và quảng cáo của mình đang ở trong tình trạng nào rồi chứ. NGười học bán hàng online có thể tham khảo thêm kiến thức tại mục Social Marketing 

Học Viện MOA – Học Được, Làm Được