1. Sidebar

 

Đây là khu vực chứa các mục cần thiết ở thanh bên

 

hinh 1

 

 • Sidebar settings: Cài đặt Sidebar

 

hinh 2

 

 • Text: Tùy chỉnh màu sắc chữ cho tiêu đề và nội dung sidebar

 

hinh 3

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

2. Footer & Bottom Bar

 

Khu vực tùy chỉnh chân trang và cuối trang, là nơi dành để giới thiệu về địa chỉ, fanpage, bản đồ…

 

 hinh 4

 

 • Tab Footer: Phần chân trang

 

– Footer style: Kiểu footer, màu nền

 

hinh 5

 

– Footer font color: Màu sắc chữ của footer

 

hinh 6

 

– Footer layout: Bố cục chia cột, chia ô footer

 

hinh 7

 

 • Tab Bottom Bar: Phần cuối trang

 

– Bottom bar style: Kiểu định dạng cuối trang, màu sắc

 

hinh 8

 

– Bottom bar layout: Định dạng bố cục cuối trang

 

hinh 9

 

– Bottom bar font color: Màu font chữ cuối trang

 

hinh 10

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

3. Buttons

 

Tùy chỉnh nút bấm

 

hinh 11

 

 • Buttons style: Kiểu của nút bấm

 

hinh 12

 

 • Buttons color: Màu của nút bấm

 

hinh 13

 

 • Small buttons: Tùy chỉnh nút bấm nhỏ

 

hinh 14

 

 • Medium buttons: Tùy chỉnh nút bấm vừa

 

hinh 15

 

 • Big buttons: Tùy chỉnh nút bấm lớn

 

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

4. Contact Forms

 

Tùy chỉnh form liên hệ

 

hinh 17

 

hinh 18

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

5. Post Types

 

Tùy chỉnh kiểu bài viết

 

hinh 19

 

 • Tab General: Cài đặt chung

 

hinh 20

 

 • Tab Blog: Định dạng bài viết

 

hinh 21

 

 • Tab Portfolio: Định dạng hiển thị bài viết liên quan

 

hinh 22

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

6. Share Buttons

 

Tùy chỉnh nút share mạng xã hội

 

hinh 23

 

hinh 24

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

7. Widget Areas

 

Tạo các danh mục widget xuất hiện ở sidebar (thanh bên) hoặc footer (chân trang)

 

hinh 25

 

hinh 26

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

8. Advanced

 

Tùy chỉnh nâng cao

 

hinh 27

 

 • Tab Custom CSS: Tùy chỉnh CSS bằng code

 

hinh 28

 

 • Tab Custom JavaScript: : Tùy chỉnh JavaScript bằng code

 

hinh 29

Sau khi chọn xong → Save Options

 

Xem thêm những bài viết hướng dẫn học thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp bằng WordPress:

» Hướng dẫn tùy chỉnh Theme Option của theme The7 (Phần 1)

» Hướng dẫn tùy chỉnh Theme Option Emallshop trong WordPress

» Kiến thức về thiết kế website WordPress đầy đủ nhất